Vem gör mest hemma?

 

Vem gör mest hemma?vem_gr__vad

 

På Sverigefinska Kvinnoforum arbetar man med ett projekt om jämställdheten i hemmet.

– Idén kom förra hösten när vi funderade på vad det var som var viktigt att titta på när det gäller mäns och kvinnors hemarbete. Vi tyckte att det var ett projekt som låg i tiden. 

Vi visste att Statistiska Centralbyrån, SCB, hade gjort en undersökning bland majoritetssvenskarna.Då tänkte vi att vi också kunde göra en undersökning om hur arbetet fördelas i hemmet mellan män och kvinnor och se om vårt resultat skiljer sig från det resultat SCB fick fram.

 Man funderade på vad som var viktigt att titta på när det gäller mäns och kvinnors hemarbete.

 

 

Anneli Ylijärvi från Sverigefinska Kvinnoforum är född i Uleåborg 1946 och flyttade till Sverige 1957.

– Jag gick med i Sverigefinska kvinnoforum i början av 2000-talet. Jämställdheten har hela tiden genomsyrat mitt liv, både på jobbet och på fritiden.

Kvinnoforum har drivit flera olika projekt kring jämställdhet.

– Det är viktigt att dagens unga kvinnor börjar tänka efter och se hur jämställda de är. Egentligen har ju alla kvinnor samma problematik, både de sverigefinska, de svenska och invandrarkvinnorna.

Projektet som består av en enkätundersökning har pågått sedan i våras och den 12 oktober i år var slutdatum för att lämna in enkäten. Det uppstod vissa problem i början i och med att det krävdes tillstånd från Etiknämnden för att få göra enkätundersökningen, något som fördröjde hela projektet.

Enkätundersökningen gjordes på uppdrag av Ungdomsstyrelsen. Syftet med enkäten var att undersöka hur mycket tid sverigefinska kvinnor och män lägger på hem- och omsorgsarbete jämfört med majoritetsbefolkningen, samt jämföra med finländare som bor i Finland. Man vill också göra sverigefinska familjer medvetna om kvinnornas tidsmässigt större arbetsbörda i form av obetald hushålls- och omsorgsarbete i jämförelse med sina mäns.

– Vi ville också undersöka hur stor arbetsbörda de sverigefinska kvinnorna och männen har i omsorgsarbetet för en nära anhörig på grund av att av samhället inte kan erbjuda vård på finska, sade Anneli Ylejärvi.

Studien har gjorts genom två enkätundersökningar, dels på Sverigefinska Riksförbundets hemsida via ett sekretesskyddat dataprogram, och dels genom blanketter som Riksförbundets lokalföreningar har spridit.beskare

– Vi på Kvinnoforum var med på en sommarfestival för sverigefinnar och där kunde vi dela ut enkäten till de flesta. Vi fick in 100 svar direkt. Vi blev också inbjudna av Jamis.se att vara med på Bokmässan och presentera vårt projekt och dela ut enkäter. Det har varit ett mycket bra tillfälle att sprida information om Sverigefinska Kvinnoforum till alla mässbesökare.

Den ena enkäten består av 21 frågor om tidsanvändning och den andra är vid behov en fördjupningsenkät, som vänder sig till dem som anmäler intresse för att delta i den. Enkätsvaren sker anonymt. Enkäterna är på finska och svenska.

De kompletterande intervjuerna sifferkodas och är inte spårbara för andra än för forskningsledningen, som har tystnadsplikt.

– Forskningspersonerna är i första hand medlemmar i Sverigefinska Riksförbundet, som har 13 000 medlemmar. Även andra grupper av sverigefinnar är välkomna att svara på enkäten, sade Anneli Ylijärvi.

Antalet deltagare har beräknas till minst 3 000, vilket bör vara relevant rent statistiskt sett.

– Deltagarna bestämmer själv om de hör till den sverigefinska gruppen eller inte enligt den så kallade självidentifikationsprincipen. För att kunna delta i fördjupningsenkäten, måste man lämna tillåtelse till det på frågeblanketten samt kontaktuppgifter. Fördjupningsenkäten görs per e-post, eller per telefonintervju.

Resultaten kommer att presenteras på Sverigefinska riksförbundets hemsida, i artiklar i sverigefinska tidningar samt på ett seminarium i april 2013.

 

Text: Bengt O Björklund

Foto: Mia Taikon