Jamis.se i vimlet på Bokmässan

Jamis.se i vimlet på Bokmässandrkt

I år hade jamis.se en monter på Internationella torget. Många besökare var nyfikna och ville veta mer om de nationella minoriteterna och deras arbete med jämställdhetsfrågorna.Sponsor var Ungdomsstyrelsen. 

Under de fyra dagar bokmässan var igång hade vi många besökare i montern. Vi hade också ett flertal aktiviteter där, då vi intervjuade våra inbjudna gäster, Anneli Ylijärvi från Sverigefinska Kvinnoforum, Sirpa Kyllönen från Sverigefinska Riksförbundet, Lena Elsasdotter Niska från Svenska Tornedalingars Riksförbund och Ellacarin Blind från Svenska Samernas Riksförbund. Det blev intressanta debatter och frågor från de som stannat för att lyssna.

Vi blev förvånade över det faktum att många av de högstadieungdomar som besökte montern inte hade hört talas om att det fanns något som heter ”nationella minoriteter”. När vi frågade dem fick vi svar som att det var muslimer, buddister etc, eller att det var kurder, somalier etc. En del av dem trodde att det handlade om politiska partier.

I montern fanns bland annat material från de medverkande organisationerna som till exempel broschyrer på svenska och engelska och litteratur skriven på de olika minoritetsspråken. Alla de artiklar som finns på jamis.se om de nationella minoriteternas jämställdhetsprojekt som fått bidrag av Ungdomsstyrelsen fanns utskrivna och var mycket populära. Vi fick fylla på broschyrstället hela tiden.

I montern fanns en storbildsteve där vi visade upp jamis.ses hemsida och vi streamade även det scenprogram vi hade på Internationella torgets stora scen. Vi eftersände även alla de framträdanden vi hade i montern då vi bland annat intervjuade våra gäster.

Scenframträdnadescen

Scenframträdandet bestod av ett program där vi ställde den provocerande frågan ”Är jämställdhet en kulturfråga?” Med på scenen fanns Anneli Ylijärvi och Ellacarin Blind. Moderator var Mia Taikon från Jamis.se. Det var fullt på stolarna framför scenen, cirka 100 personer lyssnade till diskussionerna. Mia berättade om Jamis arbete med att lyfta fram de projekt om jämställdhet bland de nationella minoriteterna som fått bidrag av Ungdomsstyrelsen och tog upp vikten av att männen är med i jämställdhetsarbetet. Det är lätt att jämställdhetsarbetet ses som en kvinnofråga, vilket det absolut inte är. Anneli Ylijärvi menade att det krävs stora förändringar, inte bara i köket. Anneli Ylijärvi menade också att de måste ha männen med sig så kanske man slipper den här typen av projekt i framtiden. Hon berättade om det projekt de håller på med just nu, en enkätundersökning där både män och kvinnor får svara på frågor om hur de delar upp arbetet i hemmet. Man svarar anonymt. Många sverigefinnar har tappat sitt språk, så enkäten är på både finska och svenska. Det är många som redan svarat på enkäten. Den 12 oktober är slutdatum för att svara på den. En liknande enkät görs i Finland. Tanken är att man ska göra en jämförelse med detta resultat och med den undersökning som har gjorts i Sverige bland majoritetsbefolkningen och se var man hamnar.

Ellacarin Blind berättade om deras projekt som ska lyfta fram de unga samiska renskötarmännen som idag är en grupp som hamnat i bakvattnet. I projektet fick de möjlighet att träffas och prata med varandra om sina problem och med en psykolog om de så önskade. Detta för att kunna stärka sin självkänsla och sin samiska identitet. Den bidragande faktorn till att man lyckats med projektet är att dessa unga män var själva. Det fanns inga åskådare. Det bidrog till att de kunde öppna sig och ta upp frågor de annars inte skulle ha talat om.

Ellacarin Blind berättade även om ett lyckat samiskt projekt från förra året, Chicks in Sapmi, ett mentorsprojekt för unga samiska tjejer runt om i landet. De umgicks oftast över nätet, men hade ett antal träffar också. Projektet ägdes av den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra. Projektet vände sig till flickor mellan 12 och 23 år, mentorerna var från 20 år och uppåt. Projektet hade två huvuddelar, dels mentorskapet och peppträffar.

Ellacarin Blind menade att det är viktigt att jämställdhetsdebatten hålls levande. Hon svarade även på en fråga om rennäringslagens betydelse i jämställdhetsarbetet och sade att den lagen var alldeles för föråldrad och stred mot det arbete de ville göra.

Publiken inbjöds att komma till montern om de ville veta mera eller diskutera det som sagts på scenen. Det var det många som gjorde. Det blev många frågor om de olika projekt som var på gång och de som redan avslutats.

Monterseminarierindiska_brudar

Under monterseminarierna talade Anneli Ylijärvi från Sverigefinska Kvinnoforum, Lena Elsasdotter Niska från Svenska Tornedalingars Riksförbund, Ellacarin Blind från Svenska Samernas Riksförbund och Fred Taikon från É Romani Glinda. Samtalsledare var Rosario Alí.

En av frågorna som ställdes var hur pass jämställt det var i hemmet hos de nationella minoriteterna.

Anneli Ylijärvi svarade att det var mest kvinnan som skötte hemmet, att det var lite si och med jämställdheten, men att de ser en förbättring bland de yngre.

Ellacarin Blind ansåg att frågan var helt ointressant, att det fanns andra frågor som var viktigare än vem som gjorde vad i hemmet.

Lena Elsasdotter Niska menade att det inte var någon större skillnad på tornedalingars jämställdhet i hemmet och den övriga befolkningens.

Fred Taikon talade om den stora bristen på jämställdhet i hemmet bland romerna. En stor anledning kan vara att de romska kvinnorna inte får något arbete och bara har hemmet att hålla sig till. Den romska kulturen är dessutom av tradition patriarkalisk och det kommer att ta lång tid innan man kan se förändringar.

En annan fråga var hur pass jämställt det var lönemässigt.

Lena Elsasdotter Niska menade att de inte heller på detta område tycker sig kunna se några större skillnader i jämförelse med majoritetsbefolkningen. Hon menade också att man kunde se att de tornedalska kvinnorna sökte sig till traditionella kvinnoyrkena som är sämre avlönade.finska

Ellacarin Blind sade att de inte hade någon statistik att luta sig mot, men att de har många högutbildade kvinnor och att det till och med kunde vara tvärtom, att kvinnorna tjänade mer än sina renskötande män.

Anneli Ylijärvi menade också att de finsksvenska kvinnornas lönesituation nog var den samma som hos majoritetsbefolkningen.

Fred Taikon sade att på grund av att så få romska kvinnor har ett arbete var skillnaderna enorma mellan män och kvinnor lönemässigt.

Monterdiskussioner

Många lärare och bibliotekarier kom till montern och ville veta mer om de nationella minoriteternas litteratur och hur de skulle kunna samarbeta. Biblioteken har ju ett uppdrag att synliggöra de nationella minoriteterna, deras språk och kultur. Behovet av information kommer att vara stort under en lång tid framåt. Lärarna ville veta mer om vilka svårigheter de nationella minoriteterna brottas med när det gäller fördomar. Man diskuterade även frågan om hemspråkslärare eller snarare bristen på dem.

Sammanfattning och framtida tankar

Sammanfattningsvis var det en lyckad satsning och vi känner att vi har lyckats sprida lite mer information och väcka nytt intresse om de nationella minoriteterna och deras jämställdhetsarbete.

Vi hade en gästbok. Där fick vi många positiva kommentarer.

man

Mellan deltagarna i projektet skedde även erfarenhetsutbyte på olika sätt och nivåer. Man kunde jämföra sina projekt och tala om de skillnader och likheter som finns mellan de olika grupperna och deras behov. Skillnaderna i hur långt man kommit i jämställdhetsarbete var stora. Man talade om möjligheter och metoder att tillsammans kunna lyfta arbetet på flera plan samtidigt. Det faktum att man nu faktiskt träffades rent fysiskt innebar också att kontakterna och samarbetet stärktes. Många nya idéer såg dagen ljus och förbättringar inför framtida sammankomster, kanske ett nytt möte på nästa års Bokmässa, belystes.

Det fanns många idéer om hur man bättre skulle kunna förbereda sig inför nästa gång. Bland annat talades det om vikten av en lång framförhållning, särskilt när det gäller kunskap om bidragets storlek och tidpunkt så att man redan tidigare till exempel kan inhandla scenframträdanden och att i god tid kunna bjuda in alla projektledare i de olika jämställdhetsprojekten. Flera av deltagarna menade att med längre framförhållning hade de kunnat ta fram mer material som till exempel flyers om deras deltagande under Bokmässan.

Kanske återkommer vi nästa år!


Text och foto: Bengt O Björklund